De Leer van Jezus

Hoewel alle nieuwtestamentische waarheid is ontleend aan woorden van de Heere Jezus, bevatten de Evangeliën, naast veel 'losse' uitspraken, slechts drie gestructureerde toespraken van Hem (twee 'bergrede's' en wat Hij zei in de opper zaal). In tegenstelling tot de schriftgeleerden sprak Hij met aan de Schriften ontleende autoriteit. Hij introduceerde in feite niets nieuws, maar verkondigde – in overeenstemming met wat de profeten vóór Hem hadden gezegd – dat het Nieuwe Verbond bijna was aangebroken, waarvan de apos telen later zouden getuigen. Zijn dood en opstanding vorm den de weg daarheen: de wet (het Oude Verbond) werd door Hem vervuld en ging daardoor voorbij. Dat Hij de verrezen Messias zou worden, mocht tijdens Zijn optreden op aarde niet algemeen bekend worden. De Heer predikte wel in klare taal dat het Koninkrijk zou komen, maar alleen wie geloven, kunnen de volle omvang van die realiteit leren kennen en daarin binnengaan. Dat rijk is nog niet geopenbaard. In die zin moet het nog steeds komen. Maar in Christus krijgt de gelovige deel aan de verborgenheid van Gods wil. ‘God heeft in deze laatste dagen gesproken door de Zoon.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.