Gemeentebouw

Wat opbouw van de Gemeente wordt genoemd, neigt in de praktijk soms juist naar afbraak. Christus beloofde Zélf Zijn Kerk te bouwen, de vergadering van door de Koning geroepenen, c.q. ecclesia. Over die universele christelijke Kerk spreekt de in veel kerken wekelijks voorgelezen geloofsbe lijdenis. Het laat onverlet dat er, zoals ook de Bijbel laat zien, lokale gemeenten bestaan. Maar die zijn iets anders dan de wirwar van allerlei  het doorgaans met elkaar oneens zijnde  denominaties, organisaties en genootschappen onder eigen namen. Van de éne door Christus Zélf gebouwde Ge meente is Hij zowel de eerste als de laatste (top) steen. Zij wordt in de Bijbel ook Zijn lichaam genoemd. De gelovigen zijn daar de leden van. Of – om in bouwkundig jargon te spreken – de ‘levende stenen’. Als de Heer terugkeert naar de aarde, om daar Zijn heerschappij te vestigen, zal Hij die Gemeente bij Zich hebben. Binnen de Gemeente functione ren diverse ambten, zoals die van herders, leraars en evange listen. Het op democratische wijze kiezen van die oudsten, staat nogal haaks op aanstelling door de Heilige Geest. ‘Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.