Hoezo bedelingen?

Dat God Zijn plan der eeuwen uitwerkt via verschillende, el kaar min of meer opvolgende, bedelingen wordt door de meeste theologen en hun christelijke achterbannen ontkend. Het probleem daarvan is dat specifiek bij elk van die onder scheiden perioden, c.q. huishoudingen, behorende kenmerken door elkaar moesten worden gehaald, in een poging het theologische systeem alsnog kloppend te krijgen. Zo geeft men toe dat gelovigen, sinds de opstanding van Christus, onder de genade leven, maar tegelijk wil men zich aan de wet houden (die daartoe werd onverdeeld in een moreel en een ceremonieel deel). Paulus noemde de huidige bedeling der genade ook die der verborgenheid. Hij gaf aan dat veel van Gods plan in het Oude Testament wel was aangegeven, maar nog niet geopenbaard, zoals nu aan gelovigen. Zij le ven, zoals eens Jozef in de gevangenis, buiten de legerplaats (de wereld), in afwachting van hun erfenis. Het ontkennen van de bedelingen mystificeert ook het werk dat Christus nu doet als Hogepriester en hangt samen met niet letterlijk ne men van wat in het Oude Testament is geprofeteerd. Alle lijnen daaruit komen samen in de wederkomst van Christus. ‘Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.