Werken: der Wet en des Geloofs

Of kerkelijke leringen nu voorschrijven heel hard, of juist níet te werken, zonder werk komt niets tot stand. Wij zouden niet alleen werken in materieel opzicht omdat het plezierig is (indien met overgave gedaan), en om onafhankelijk te zijn van de wereld maar ook in geestelijk opzicht. Alleen wer ken uit geloof schenken werkelijk bevrediging. Werk kan immers ook middel zijn tot onderdrukking: de slavernij van de wet, waarin Israël rechtvaardigmaking zocht. Echter, om dat slechts geloof de mens rechtvaardigt, is de wet houden ijdel werk. De verlossing daarvan is het werk van God, tot stand gebracht door het geloof van de Heere Jezus Chris tus. De bedoeling is dat Zijn wil de werken van Zijn Vader te doen ook de onze wordt. Om God te verheerlijken, om dat de liefde Gods ons dringt; en ook om het loon. Hij maakt ons bekwaam om de levende en waarachtige God te dienen, en om te doen de goede werken des geloofs.

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.